Velkommen til det 51. Blodslitet! 

PM 2018

 

Frammøte og parkering
Ta av E6 ved avkjøring 5 Årumkrysset i retning Fredrikstad riksvei 111, etter 400 m til venstre, følg merking og anvisninger til Parkering. 
Link til kart her...
Parkering 300m fra arena. OBS: barnevogner/rullestoler og tilsvarende får anledning til å slippe av ved avkjøring inn til Arenaen.
Parkeringsavgift kr.: 50,- Billett kan kjøpes via Vipps, på Løpskontor eller alternativt kiosk. Kvittering vises på vei UT.
VIPPS - Blodslitet (#125533), velg Parkering.

Arena
Arena for Blodslitet 2018 er nok en gang et masseuttak. Denne gangen sandgropa ved Vetatoppen langs fylkesvei 532 med flott utsikt til Sarpsborg. I dette området har vi ikke lagt Blodslitet-løyper siden 1999.
Link til Arena-kart her...

 

Kart
Borge Varde, målestokk 1:10000 og 1:7500, ekvidistanse 5 m, utgitt 2018. Tegnet av Lars Ole Klavestad. Kartet er tegnet etter den nye kartnormen ISOM2017.

 

Terreng

Årets løp arrangeres i området Borge Varde som ligger i Fredrikstad kommune. Kartet dekker et areal på 11 km2. Høyeste punkt på kartet ligger rett sør for arena og kalles Vetatoppen. Toppen er den nest høyeste i Fredrikstad kommune, 116,4 moh. og er et flott utsiktpunkt med tårn.
Terrenget er krevende og variert med noen store åser, detaljrike områder, lettløpte raske partier, noe berg i dagen og litt mer kupert enn normalt for Blodslitet. Ellers er det som vanlig for Fredrikstadterreng koller og rygger bestående av lavere furuskog med større bar- og løvskog i delene i mellom. I noen partier er det sandmorene med storskog og fin skogsbunn. Noen terrengpartier har vært benyttet til stenhogging og har dermed krevende partier med mye detaljer av steiner, skrenter og groper.
Terrengpartiene er oppdelt og avgrenset av stier, veier og noe dyrket mark. Ny og gammel flatehogst preger også flere steder av terrenget. Noen hogstflater har grodd igjen godt og tett flere steder.
Flere steder i terrenget finnes det gode utsiktspunkter, for de som vil ta seg tid til dette underveis i løpet.
Etter at kart og løyper ble trykket har det noen steder kommet til vindfall. Dette begrenser seg til kun små områder og skal ikke påvirke løypene i særlig grad.

OBS! DESSVERRE ER DET UTEN VARSEL TIL OSS BLITT IGANGSATT HOGST I LØPSTERRENGET I LØPET AV DEN SENESTE UKEN OG DERMED ETTER AT KART OG LØYPER ER TRYKKET. DENNE HOGSTEN ER DERFOR IKKE KORRIGERT PÅ LØPSKARTENE. HOGSTEN VIL KUNNE PÅVIRKE MANGE AV DE LENGRE LØYPENE SOM KRYSSER FYLKESVEIEN.

SJEKK KARTKORREKSJONER PÅ OPPSLAG VED ARENA.


Klasser, starttider, løyper, målestokk

Klasse

Start

Lengde (km)

Stipulert
 tid (min)

Målestokk

N Åpen

10.15

4,1

32

 1:7500

H10

10.15

4,0

30

1:7500

H11-12

10.00

4,2

30

1:10000

H13-14

12.30

5,8

42

1:10000

H15-16

12.15

10,6

76

1:10000

H17-18

10.30

16,0

114

1:10000

H19-20

10.00

17,4

116

1:10000

H21-

10.45

23,9

152

1:10000

H35-

11.30

12,9

90

1:10000

H40-

11.30

12,9

90

1:10000

H45-

11.00

12,0

86

1:10000

H50-

11.30

12,0

89

1:10000

H55-

10.00

10,6

88

1:7500

H60-

10.15

10,6

98

1:7500

H65-

11.45

9,2

82

1:7500

H70-

11.45

8,6

91

1:7500

H75-

12.00

5,8

75

1:7500

H80-

12.00

4,6

65

1:7500

H Åpen

12.00

9,2

56

1:10000

H Åpen B

12.45

4,5

48

1:10000

D10

10.15

4,0

39

1:7500

D11-12

10.30

4,2

35

1:10000

D13-14

12.45

5,8

51

1:10000

D15-16

12.45

9,2

75

1:10000

D17-18

11.15

12,7

119

1:10000

D19-20

10.45

13,6

122

1:10000

D21-

11.00

16,7

123

1:10000

D35-

11.30

10,6

96

1:10000

D40-

11.30

10,6

96

1:10000

D45-

10.45

9,2

77

1:10000

D50-

10.45

9,2

82

1:10000

D55-

11.15

8,6

93

1:7500

D60-

11.15

8,6

100

1:7500

D65-

11.00

5,8

76

1:7500

D70-

11.00

5,8

81

1:7500

D75-

11.00

4,6

90

1:7500

D80-

11.00

4,6

90

1:7500

D Åpen

11.45

8,6

69

1:10000

D Åpen B

12.45

4,5

59

1:10000

Merket løype er inkludert i løypelengdene.

 

Startnummer
Alle løpere skal løpe med startnummer. Startnummer ligger i lagsposen.

Lagsposer
I lagsposen ligger det startnummer, backuplapper, bestilte leiebrikker emit, og kart til D/H10, D/H11-12 og N Åpen. Alle må kontrollere at det løpes med riktig brikkenummer i forhold til nummeret oppgitt i startlista. Ved feil må det gis beskjed til løpskontoret før start. Ekstra backuplapper finnes på løpskontoret.
Leiebrikker leveres tilbake på løpskontoret. Hvis brikker ødelegges eller ikke leveres tilbake, vil løperens klubb bli fakturert kostnaden for ny brikke.

Kartene til D/H10, D/H11-12 og N Åpen i lagsposen er kun kopier. Dere får nye og preparerte kart på starten. Disse er nummererte slik at vi med sikkerhet vet hvem som starter.

Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21-: EmiTag-brikker, gps og displaybrikker
Alle løperne i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21- skal løpe med EmiTag-brikker. Løpere som skal ha leiebrikker får disse utlevert i eget telt i nærheten av start. Vi henstiller til løperne å være ute i god tid (gjerne en time før start) for å unngå problemer med å rekke starten.
Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21- som er påmeldt med displaybrikker, må endre dette på løpskontoret.

Enkelte utvalgte løpere skal løpe med gps. Dette er informert om på www.blodslitet.no senest fredag. GPS enheter utdeles i telt ved start

Fair Play:
Arrangøren viser til NOFs konkurranseregler, punkt 13.2 vedrørende sportslig opptreden

GPS-tracking vist på arena og internett:
Det vil bli vist Gps-tracking på arena fra D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20.
Det er ikke tillatt for deltagere eller ledere å tilegne seg informasjon om kart eller løyper gjennom egen eller andres bruk av elektroniske hjelpemidler (PC, telefon eller lignende) mens konkurransen pågår. Dette vil være et brudd på konkurransereglene (13.2.2 og 13.2.3) og medføre diskvalifikasjon av løper.
Det er ikke tillatt å ha nye eller gamle kart i bruk på arenaen mens konkurransene pågår.

 

Start
Alle løpere må nullstille sin elektroniske EMIT stemplingsbrikke på en 0-enhet før de går inn i startfeltet. Løpere som ikke nullstiller brikken sin vil bli diskvalifisert.
Det er fellesstart for alle klasser. Starten foregår på søndre del av arenaen. Kartene er merket med løperens startnummer (også klassene D/H10, D/H11-12 og N Åpen). Løperen er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Løperne skal følge merket løype i ca. 250m til startpunkt.

 

Oppvarming

Oppvarming kan kun skje på arena og i terreng og langs veg ned mot parkering rett øst for arena. Det er forbudt å løpe langs og krysse fylkesveien (asfaltveien). Se kart:

oppvarming

Oppvarmingsområde innenfor rød ramme.

 

Gafling/kartbytte
Det er ikke gafling i N Åpen, D/H10, D/H11-12, D/H13-14, D65- og eldre samt H75- og eldre.
I klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 løpes først gaflede sløyfer med kartbytte for hver sløyfe. H 21- løper tre sløyfer + en lengre fellessløyfe. D21, D/H17-18 og D/H19-20 løper to sløyfer + en fellessløyfe.
D/H21- har alle sine nye kart tredd på pinne, mens D/H17-18 og D/H19-20 tar selv nye sløyfekartet oppslått på bordgjerde, mens sistesløyfen ligger i en eske på enden av kartbytteområdet. Alle klasser er tydelig merket med skilt ved inngangen til kartbytte. Løperne er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Kartbyttet foregår på arena. Etter løpets slutt deles sløyfekartene ut ved «veiviseren» på arena ca. kl. 13.
I øvrige klasser er det innlagt spredning ved bruk av sommerfuglmetoden.

Væskestasjoner
For klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 er det væskestasjoner i forbindelse med kartbytte samt ute i terrenget. Langing av egen drikke til løperne kan gjøres ved passering av arena i forbindelse med kartbytte.
Klassene NÅpen, D/H-10 og D/H11-12 har ikke væskepost. For alle andre klasser er det væskestasjoner ute i terrenget. Disse er markert med et drikkebegersymbol på kartet. Ingen av væskestasjonene i terrenget er plassert på poster.

Klasser

Væske (etter km)

H80-, D75-, D80-

2,1 – 3,0

H75-, D65-, D70-

3,2 – 4,1

D13-14, H13-14

2,6

H70, D55, D60, D Åpen

3,9

D15-16, D45-, D50-, H Åpen, H65-

3,9

H15-16, H55-, H60-, D35-, D40

2,8 – 5,8 – 7,7

H45-, H50-

3,0 – 4,4 – 7,2 – 9,1

H35-, H40-

3,1 – 4,5 – 7,3 – 9,9

D17-18

3,3 – 6,6 – 9,9

D19-20

3,3 – 6,6 – 9,6

D21-

3,3 – 6,6 – 10,9 – 13,5

H17-18

3,3 – 6,6 – 10,9 – 12,8

H19-20

3,3 – 6,6 – 11,0 – 12,9

H21-

3,3 – 6,6 – 9,9 – 14,3 – 18,7

 

Forbudte områder
Det er ikke tillatt å løpe på eller over tomtemark, markert med olivengrønt. Noen steder er disse også uthevet vha. rødskravering for å øke lesbarheten.
Det er ikke tillatt å løpe på eller langs fylkesveien (asfaltert vei) som går gjennom løpsterrenget rett sør for arena. Det går en sti helt inntil veien som det er lov å løpe på. Kryssing av veien er kun tillatt på markerte overganger.
Dyrket mark som er rødskravert er ikke tillatt å løpe på. Noen steder er rødskraveringen trukket litt inn langs jordekanten – her er det tillatt med kantløping. Mot slutten av løypene vil eliteklassene krysse et jorde hvor det er laget en snitslet passasje.

forbudteomraader2018 619

  

Presisering jordeløping
Krysning av jorder er kun tillatt der det er markerte overganger på kartet. Disse er merket med bånd ved kryssingspunktene. Kantløping er kun tillatt der rød skravering er trukket litt vekk fra jordekanten (se eksempel over). Hele eller kun deler av et jorde kan være tillatt for kantløping. Merk at det kun er kantløping som er tillatt, altså at man følger helt inntil kanten av jordet. Vær snill og respektér disse retningslinjene. Bøndene har høstsådd mange steder i år, men vi har møtt stor velvilje og har allikevel fått lov til å krysse og løpe langs med kantene på noen av disse jordene.

 

Veikrysninger
De lengste løypene krysser fylkesvei 532, Vardeveien. Denne veien har 80 km/t i hastighetsgrense gjennom løpsterrenget. Vi har dessverre ikke fått tillatelse til å redusere hastigheten under løpsdagen. Vi ber alle, både løpende og kjørende, om å vise hensyn og se seg godt for ved passering av krysningspunktene. Det vil være løypevakter på krysningspunktene, men disse har ikke tillatelse til å dirigere den kjørende trafikken.
Det er kun tillatt å krysse fylkesveien ved to krysningspunkter. Disse er markert med løypetrykk på løpskartene.
Vis også hensyn ved passering av og løping langs de andre veiene i løpsterrenget. 

 

Poster rundt arena
Det er tre sisteposter helt inntil arena; Én sløyfepost for klassene D/H21-, D/H17-18, D/H19-20 i forbindelse med kartbytte; Én sistepost for klassene D/H21-, D/H17-18, D/H19-20; Én sistepost for de øvrige klassene. Vær oppmerksom på at du løper til korrekt sistepost og kontrollerer postkoden.

 

Passering arena
De lengste løypene (både elite og ordinære klasser) vil passere arena underveis i løypene. Følg snitslet passasje til nytt startpunkt.

 

Mål
Etter å ha passert mållinjen skal alle løpere i de ordinære Blodslitklassene stemple på målpost.
Løpere i klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 har eget mål og tiden registreres elektronisk ved passering av mållinjen.

 

Siste målgang/passering
Siste målgang er kl.15.30. Løpere som forstår at de ikke når i mål innen denne tid, plikter å bryte løpet, begi seg til arena og melde at de er inne. Løpere som ikke har passert siste kartbytte før kl. 14.00, vil ikke få utdelt nytt kart.
Ledsagere må ikke løpe gjennom mål.

 

Sanitet
Blodslitet har eget sanitets-telt med lege og sykepleiere sentralt på Arena.


Klagefrist
Klagefrist på 15min etter oppheng av siste liste i klassen.

Brutte løp
Løpere som har brutt løpet, skal gi beskjed på løpskontoret

Åpen klasse
Det er anledning til å melde seg på i D/H/N Åpen, D/H Åpen B, D/H10 og D/H11-12 fram til 1 time før start. Påmelding på løpskontoret.

Dusj/ toaletter
Dusj med varmt vann, og toalettvogn på arena (se arenakart).

Lagstelt og vimpler
Lagstelt anbringes i markert område for dette (se arenakart). Vi ber om at vimpler/flagg ikke henges langs oppløpet, da dette skjermer for sikten.

Viltrapport
Viltobservasjoner skal rapporteres til løpskontoret.

Premieutdeling
Antall premier ihht. NOFs reglement.
Premieutdeling med opprop fra 1-6 plass (avhengig av antall deltakere ) for klassene H/D 13-14 opp til og med H/D 21 E. Hentepremier fra 7.plass og utover. Øvrige klasser kun hentepremier fra premieteltet.
Premier blir ikke ettersendt.

I år er det andre løpet i Ragnar Weums ærespris i D/H21- for 2017-2019, med Kr. 30 000,- til vinneren etter 3 år. I tillegg får vinneren av årets løp i disse to klassene en Gavesjekk på Kr. 6000,- fra Sparebank 1.

Merke for antall fullførte Blodslitet
Pins som er spesielt utformet, tildeles løpere som har gjennomført løp 1, 5 og deretter hver femte gang. Deltakere som ønsker pins av lavere årsklasse enn den utdelte, kan få kjøpt denne/disse for 25 kr pr. stk.

Barnepark
Barnepark med tilsyn finnes i tilknytning til arena. Ikke barn under 2 år.

Jury
Kjell Lunde, Varteig OL
Geir Torgersen, Halden SK
Kari Christiansen, Sandefjord OK

Kontrollør
Torbjørn Kullerud, SOL

 

Salg på Arena

FSK har stort salgs-telt med kaffe, brus, kaker, suppe, pølser, hamburgere med salat.
Sport8.no har som vanlig sitt telt med stort utvalg i sports- og o-tøy og utstyr.

VIPPS - Blodslitet (#125533).

 

Gjenglemte ting
Glemmer du igjen eller mister noe kan det meldes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VIPPS, søk på "Blodslitet" (#125533):

vipps2018 400