Arena
Arena for Blodslitet 2015 er ved Horgen Vestre.

(Arenakart kommer i en egen artikkel her...)

Adkomst og Parkering
Adkomst til arena vil skje fra vest. For å unngå biltrafikk gjennom arena vil innkjøring fra øst Lianekrysset til Elindvegen (fv358) bli stengt. Det er merket avkjøringer fra E6 nordfra ved "Kryss nr. 11" og fra E6 sydfra ved "kryss nr. 10". For detaljer rundt adkomst, se kartskisser i vedlegg 1 og 2.
Det er planlagt parkering på jorde i nær tilknytning til arena. Parkeringsavgiften vil være kr. 50. Sørg for å ha penger klare ved ankomst. Værmeldingen ser bra ut frem mot løpsdagen, men ved store nedbørsmengder vil evt. parkering måtte bli flyttet til annet egnet sted. Eventuell melding om dette vil bli formidlet her på Blodslitets hjemmeside (http://blodslitet.no/) helt frem mot løpsdagen.

Kart
Horgen 1:7500 og 1:10000, Veum 1:15000. Ekvidistanse 5 m, alle kart utgitt 2015.

Terreng
Årets løp arrangeres i området Nordre Veum, Nordvest i Fredrikstad kommune.
Terrenget er et typisk skogbruksområde uten store innslag av berg i dagen. Områder veksler mellom å ha voksen granskog, furukledte fjellkoller, tette løvskogspartier, tynningsskog og hogstfelt. Terrenget er middels kupert, men har enkelte bratte skrålier som er o-teknisk krevende. Stedvis forekommer detaljfattige flater med halvtett skog og diffuse myrområder. Gjennom kartet løper en rekke større og mindre stier, som er en blanding av skogsbilveier/tømmerslep og turløyper. En del plantefelt og dyrket mark er ikke tillatt å passere. Disse områdene er merket med rød skravering på kartene.

Klasser, starttider, løyper, målestokk og startnummer

pm1

pm2

Merket løype er inkludert i løypelengdene.

Startnummer
Alle løpere skal løpe med startnummer. Startnummer ligger i lagsposen.

Lagsposer
I lagsposen ligger det startnummer, backuplapper, bestilte leiebrikker og kart til klassene D/H10, D/H11-12 og N Åpen. Alle må kontrollere at det løpes med riktig brikkenummer i forhold til nummeret oppgitt i startlista. Ved feil må det gis beskjed til løpskontoret før start. Ekstra backuplapper finnes på løpskontoret.

Betaling fra utenlandske klubber/løpere skal senest skje ved henting av lagsposen. Det kan betales med kort. Dersom innbetaling er gjort tett opp mot løpsdagen må kvittering for betaling medbringes.

Leiebrikker leveres tilbake på løpskontoret. Hvis brikker ødelegges eller ikke leveres tilbake, vil løperens klubb bli fakturert kostnaden for ny brikke.

Kartene til D/H10, D/H11-12 og N Åpen i lagsposen er kun kopier. Dere får nye og preparerte kart på starten. Disse er nummererte slik at vi med sikkerhet vet hvem som starter.

Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21-: EmiTag-brikker, gps og displaybrikker
Alle løperne i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21- skal løpe med emiTag-brikker og Emit o-brikke. For de som ikke er påmeldt med emiTag og/eller Emit o-brikke vil disse få utdelt Emit o-brikke i lagsposen og emiTag brikker ved telt mot start, se arena skisse. 
Vi henstiller til løperne å være ute i god tid (gjerne en time før start) for å unngå problemer med å rekke starten.
Enkelte utvalgte løpere skal løpe med GPS. Dette er informert om på www.blodslitet.no senest fredag. GPS fås i telt ved start.
Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21-skal ikke løpe med displaybrikker. Eventuelle leiebrikker ligger i lagsposen.

Fair Play:
Arrangøren viser til NOFs konkurranseregler, punkt 13.2 vedrørende sportslig opptreden

GPS-tracking vist på arena og internett:
Det vil bli vist Gps-tracking på arena fra D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20.
Det er ikke tillatt for deltagere eller ledere å tilegne seg informasjon om kart eller løyper gjennom egen eller andres bruk av elektroniske hjelpemidler (PC, telefon eller lignende) mens konkurransen pågår. Dette vil være et brudd på konkurransereglene (13.2.2 og 13.2.3) og medføre diskvalifikasjon av løper/lag.

Start
Alle løpere må aktivisere sin elektroniske EMIT brikke på en startenhet før de går inn i startfeltet. Løpere som ikke aktiviserer brikken sin, vil bli diskvalifisert.
Det er fellesstart på jordet sør for vegen og arena for alle klasser. Kartene er merket med løperens startnummer (også klassene D/H10, D/H11-12 og N Åpen). Løperen er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Løperne skal følge merket løype i ca.150m til startpunkt.

Gafling/kartbytte
Det er ikke gafling i N Åpen, D/H10, D/H11-12, D/H13-14, D65- og eldre samt H75- og eldre.
I klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 løpes først gaflede sløyfer med kartbytte for hver sløyfe. H 21- løper tre sløyfer + en lengre fellessløyfe. D21, DH17-18 og D/H19-20 løper to sløyfer + en fellessløyfe. D/H21- har alle sine nye kart tredd på pinne, mens D/H17-18 og D/H19-20 tar selv det nye sløyfekartet oppslått på bordgjerde, mens sistesløyfen ligger i en eske på enden av kartbytteområdet. Alle klasser er tydelig merket med skilt ved inngangen til kartbytte. Løperne er selv ansvarlig å ta riktig kart. Kartbyttet er på jordet sør for vegen og arena og er godt synlig fra arena.
I øvrige klasser er det innlagt spredning ved bruk av sommerfuglmetoden.
Sløyfekartene deles ut ved «veiviseren» ca.kl.13.

Væskestasjoner
For klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 er det væskestasjoner i forbindelse med kartbytte samt ute i terrenget.
Alle klasser med unntak av klassene H/D10, H/D11-12, H/D Åpen B og N Åpen har væskeposter ute i terrenget.
I løyper lengre enn 10 km er det 2 væskeposter. Husk at det skal stemples på væskeposten før drikke inntas.
Langing av egen drikke til løperne kan gjøres ved drikkestasjonen ved runding.

 

Forbudte områder
Alle forbudte områder er trykket med fiolett skravering eller markert med fiolett sperrelinje på kartet. Løping gjennom sperrede områder vil føre til diskvalifisering. Det er tillatt å løpe på jorder som ikke er skraverte. Kantløping langs skraverte jorder er tillatt.
Det er forbudt å løpe på områder som har olivengrønn farge på kartet. For informasjon, se de utlagte løypene for N Åpen, D/H10 og D/H11-12 på
www.blodslitet.no

Farlig myr
Vi gjør spesielt oppmerksom på et farlig område med synkemyr (merket sperret)

Kryssing av veier
Løypene i H35, H40, H45 og H50 krysser trafikkerte veier. Det er generelt lite trafikk på vegene som skal krysses. Det er tillatt både å krysse veier og løpe langs vei, men det må utvises forsiktighet. Det er utsatt varselskilt langs alle veiene for å informere trafikkantene. Det er i tillegg vakter langs veien på utsatte punkter som vil forsøke å gjøre bilførere oppmerksom på at løpere kommer, men den enkelte må selv være ansvarlig for å krysse veien på en sikker måte.

Poster rundt arena
Publikumspost (for elite-klassene) i kanten av Plantefelt, kan ses fra Arena men kan ikke besøkes pga. plantefelt. Det er to sisteposter; en for klassene D/H21-, D/H17-18, D/H19-20 og en for de andre klassene.
Vær oppmerksom på at for klassene D/H21-, D/H17-18, D/H19-20 er sistepost og sistepost i sløyfene samme post. Det er viktig å velge riktig sluse enten til runding (høyre) eller mål (rett frem).


GPS-klokker
I klassene D/H21- er det ikke lov å bruke GPS-klokker (i følge IOF’s regler)

Mål
Etter å ha passert mållinjen skal alle løpere i de ordinære Blodslitklassene stemple på målpost.
Løpere i klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 har eget mål og tiden registreres ved passering mållinjen.

Siste målgang/passering
Siste målgang er kl.15.30. Løpere som forstår de ikke når i mål innen denne tid, plikter å bryte løpet, begi seg til arena og melde at de er inne. Løpere som ikke har passert siste kartbytte før kl. 14.00, vil ikke få utdelt nytt kart. Ledsagere må ikke løpe gjennom mål.

Klagefrist
Klagefrist på 15min etter oppheng av siste liste i klassen.

Brutte løp
Løpere som har brutt løpet, skal gi beskjed på løpskontoret. Dette er viktig for at arrangøren skal kunne ivareta løpernes sikkerhet.

Åpen klasse
Det er anledning til å melde seg på i D/H Åpen, D/H Åpen B, D/H10 og D/H11-12
frem til 1 time før start. Påmelding på løpskontoret.

Nytt hogstfelt
Nytt hogstfelt har kommet til etter synfaring. Dette gjelder for klasse H35,H40,H45,H50. Se eget kart-oppslag på arena.

Dusj/ toaletter
Dusj med varmt vann og toalettvogn på arena (se kartskisse)

Lagstelt og vimpler
Lagstelt anbringes i markert område for dette (se kartskisse). Vi ber om at vimpler/flagg ikke henges langs oppløpet, da dette skjermer for sikten.

Viltrapport
Viltobservasjoner skal rapporteres til løpskontoret.

Premieutdeling
Premieutdeling i klassene H/D35- og eldre foregår ikke ved opprop. Premievinnerne kan hente sin premie ved premiebilen.
Det er satt opp spurtpremie "Sløyfeprisen" i klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 til den som leder på sistepost før siste sløyfe (og de må fullføre løpet).
Premier blir ikke ettersendt.
I år er første løp i Ragnar Weums ærespris i D/H21- for 2014-2016. Det er også 2. år av Blodslitets juniorpris.

Merke for antall fullførte Blodslitet
Pins som er spesielt utformet, tildeles løpere som har gjennomført løp 1, 5 og deretter hver femte gang. Deltakere som ønsker pins av lavere årsklasse enn den utdelte, kan få kjøpt denne/disse for 25 kr pr. stk.

Barnepark
Barnepark med tilsyn finnes øverst på arena opp mot gården. Vi har ikke anledning til å ha tilsyn med barn under 2 år

Jury
Oppnevnes av Østfold orienteringskrets. 

Hanne L. Raadahl (HSK)   480 66 654

Sigmund Vister (IØOK) 995 46 461

Bernt O. Myrvold  (SOL) 908 73 448


Teknisk delegert
Kjell Holene

Gjenglemte ting
Glemmer du igjen eller mister noe, kontakt løpsleder Jørn Christen Johnsen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på SMS/telefon 900 21 716. På vår Blodslitet App har vi funksjonalitet for å ettersøke gjenglemte ting. Gjenglemte ting som ikke er etterspurt to uker etter løpet gis til frivillige organisasjoner.

Vedlegg 1: Adkomst med bil til arena fra E6 nord

pm3


Merking fra avkjøring 11 på E6 ved Råde (Avkjøring Fredrikstad og Råde)

pm4

 

Vedlegg 2: Adkomst med bil til arena fra E6 syd

pm5

Merking fra avkjøring 10 på E6 ved Missingmyr (Avkjøring Råde og Svinndal)

pm6